annuity

  • annuity - 年金
  • annuity agreement - 年金契約
  • annuity certain - 確定年金
  • annuity cost - 年金成本
  • annuity due - 期初年金
  • annuity fund - 年金基金
  • annuity method (of depreciation) - 年金法(折舊)
  • annuity period - 年金期間
  • annuity trust account - 年金信託帳

  • 38 筆 / 共 63