cumulative

  • cumulative dividend - 累積股利
  • cumulative preferred capital stock - 累積優先股
  • cumulative sinking fund - 累積償債基金
  • cumulative voting - 累積投票法

  • 83 筆 / 共 89