delinquent

  • delinquent acounts - 過期客帳
  • delinquent instalment - 拖欠分期款項
  • delinquent special assessment - 過期特賦
  • delinquent taxes - 過期賦稅

  • 17 筆 / 共 48