noncumulative

  • noncumulative dividend - 非累積股利
  • noncumulative preferred stock - 非累積優先股
  • noncumulative sinking fund,non-accumulative sinking fund - 非累積償債基金

  • 8 筆 / 共 18