receipt

  • receipt - 收入,收據
  • receipt and disbursement statement,receipt and payment account - 現金收付表
  • receipt and payment documents - 收付憑證
  • receipt ledger - 收入分類帳
  • receipt voucher - 收入憑單,收入傳票

  • 9 筆 / 共 55